Obec Veľký Lapáš

Vytvorenie kapacít pre vznik MŠ v obci Veľký Lapáš

Vytvorenie kapacít pre vznik MŠ v obci Veľký Lapáš
Obec Veľký Lapáš získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Vytvorenie kapacít pre vznik MŠ v obci Veľký Lapáš“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zm...

2019-03-28_15_08_12-WEB_info_lapas.pdf

Identifikácia projektu

Názov: Vytvorenie kapacít pre vznik MŠ v obci Veľký Lapáš
Kód projektu v ITMS2014+: 302021H989
Miesto realizácie: Obec Veľký Lapáš
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
NFP: maximálne do výšky 165 489,75 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je stavebné úpravy existujúceho objektu a zriadenie MŠ v obci Veľký Lapáš s vytvorením priestorových kapacít pre potreby umiestnenia 26 detí. Miesto realizácie projektu je katastrálne územie obce Veľký Lapáš, parcelné čísla pozemkov: 996/17,
996/8, 1024/1, súpisné číslo stavby 309. Hlavným cieľom projektu je: Vytvorenie dostatočnej infraštruktúry pre vzdelávanie a starostlivosť o deti v predškolskom veku v obci Veľký Lapáš Špecifickým cieľom projektu je „Vytvorenie kapacít MŠ s prvkami ikluzívneho vzdelávania pre 26 detí“.

Ciele budú naplnené prostredníctvom hlavných aktivít:

  • Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania,
  • Stavebno-technické úpravy areálu MŠ,
  • Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy.

Súbory na stiahnutie

WEB_info_lapas 426.3 kB pdf 28.3.2019