Obec Veľký Lapáš
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Voľby do NR SR 2020

 

Výsledky volebného okrsku Veľký Lapáš:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:           1413

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:         1039

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24:     1031

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 8

Počet platných odovzdaných hlasov:                          1029

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Číslo politického subjektu Názov politického subjektu Počet platných hlasov
1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku  2
2 DOBRÁ VOĽBA  30
3 Sloboda a Solidarita  83
4 SME RODINA  103
5 Slovenské Hnutie Obrody  1
6 ZA ĽUDÍ  39
7 MÁME TOHO DOSŤ !  1
8 Hlas pravice  
9 Slovenská národná strana  21
10 Demokratická strana  
11 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA  301
12 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia  60
13 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  
14 99 % - občiansky hlas  
15 Kresťanskodemokratické hnutie  53
16 Slovenská liga  
17 VLASŤ  38
18 MOST - HÍD  4
19 SMER - sociálna demokracia  184
20 SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby  1
21 HLAS ĽUDU  1
22 Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť  2
23 Práca slovenského národa  1
24 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko  95
25 Socialisti.sk  9

 

V parlamentných voľbách 2020 získala v obci Veľký Lapáš najviac hlasov strana OĽANO. Na druhom mieste sa umiestnila strana SMER-SD. Účasť v obci bola 73,53 percent.

 

 

Desať najúspešnejších strán v obci Veľký Lapáš v parlamentých voľbách 2020

 

Politická strana Počet hlasov Počet hlasov (%)
OĽANO 301 29,25
SMER-SD 184 17,88
SME RODINA 103 10,00
ĽSNS 95 9,23
SaS 83 8,06
PS SPOLU 60 5,83
KDH 53 5,15
ZA ĽUDÍ 39 3,79
VLASŤ 38 3,69
DOBRÁ VOĽBA 30 2,91

 

Na základe usmernenia Ministerstva vnútra SR pre zabezpečenie hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať mimo jej územia, zverejňuje obec elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

velkylapas@velkylapas.sk

 

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý


má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
,


môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo
na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 21 kB)] musí obsahovať údaje o voličovi

-  meno a priezvisko,

-  rodné číslo,

-  adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

-  adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

-  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

-  hlasovacie lístky,

-  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

-  poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok ....

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ....

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ....

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

 

Informácie:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Súbory na stiahnutie

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.