Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Virtuálny cintorín

http://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/2402

 

Vážení občania,

pripravili sme pre Vás virtualnycintorin.sk.

Uzatvoriť nájomnú zmluvu k hrobovému miestu môžete prísť počas stránkových hodín.

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Naša obec má v tomto roku  spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Veľký Lapáš, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Veľký Lapáš. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s.r.o.

        virtualnycintorin.sk  - sú umiestnené na portáli: www.virtualnycintorin.sk

Portál slúži nielen občanom obce Veľký Lapáš, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré budú inštalované priamo na cintoríne Veľký Lapáš.

Virtuálny cintorín pre našu obec je prístupný vo forme linku: http://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/2402

                         

Novinka: virtuálna sviečka

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.

Bližšie informácie  k zapáleniu sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk kde si vyhľadáte obec Veľký Lapáš a kliknutím na konkrétne hrobové miesto  sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky.

Vaše podnetné názory, postrehy a nápady na funkčnosť portálu môžete zaslať na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053 .

Nájom hrobového miesta po úmrtí pôvodného nájomcu

„Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.”
Podľa § 21 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
„Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“
Podľa § 116 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb