Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestne dane

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Praktická rada: Ak teda nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. napr. v r. 2022, daň platíte od 1. 1. 2023. To isté platí aj pre nadobudnutie nehnuteľnosti 1. 1. 2023. Ak teda dôjde k zmene vlastníka, napr. kúpnou zmluvou, k 30. 4. (v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri), daň za celý tento rok platí ešte predávajúci. Kupujúci platí daň počnúc 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka.

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dnikeď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Praktická rada: Ak teda nadobudnete (alebo i predáte, darujete a pod.) nehnuteľnosť napr. 1. 3. 2022, ste povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní od tohto dátumu túto skutočnosť (lehota začína plynúť nasledujúcim dňom – v tomto prípade 2. 3. 2022), hoci daň budete platiť až od r. 2023. Neoznámenie zmien sa sankcionuje.

______________________________________________________________

Platenie dane

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach.

______________________________________________________________

Na našej internetovej stránke nájdete všeobecné záväzné nariadenia, ktoré stanovujú podrobnosti týkajúce sa platenia daní z nehnuteľností, najmä ročnú sumu dane pre občanov a firmy tvoriacu hranicu, ktorá určuje, či je daň splatná naraz alebo ju môžete zaplatiť v splátkach.

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a Všeobecne záväzné nariadenie o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Účet pre platby daní: SK95 0200 0000 0000 2672 4162

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Priznanie_komplet_tlacivo Veľkosť: 2.21 MB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Informacia_k_novemu_vzoru_priznania k MD Veľkosť: 128.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Žiadosť o zmenu korešpondenčnej adresy Veľkosť: 145.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2024