Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hospodárstvo

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznamovacia povinnosť:

Poplatník  je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik, zánik, zmenu poplatkovej povinnosti a to do 30 dní, kedy tieto skutočnosti nastali. Pod zmenou sa rozumie zmena adresy trvalého i prechodného pobytu, zmena adresy sídla, prevádzky, názvu, zmena priezviska, zmena adresy na doručovanie písomností, zmena počtu poplatníkov, zmena zbernej nádoby, zmena platiteľa poplatku, alebo zmena odberného miesta.

Poplatková povinnosť vzniká pre fyzickú osobu - občana:

 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu
 • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a podobne)


Poplatník:

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha


Sadzby poplatku pre aktuálny rok ustanovené Všeobecne záväzným nariadením obce Veľký Lapáš č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady :

35,00 Eur/osoba/kalendárny rok

 

Odpustenie poplatku:

Obec na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.

Podkladom na uplatnenie nároku na odpustenia poplatku je podaná žiadosť na odpustenie poplatku a hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka v zdaňovacom období mimo obce, najmä:

 • aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva práce v SR (nie pracovná zmluva)
 • aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru v danom zdaňovacom období (nie pracovná zmluva)
 • potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná
 • pracovná zmluva pri sezónnych prácach v zahraničí
 • aktuálne potvrdenie zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce v zahraničí
 • študent, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na odpustenie poplatku poskytne poplatník obci údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta spolu s dokladmi o ubytovaní (zmluva o ubytovaní, nájomná zmluva, ...)
 • doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
 • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
 • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
 • potvrdenie resocializačného zariadenia, reedukačného centra, liečebno–výchovného sanatória, atď. pobytovou formou
 • potvrdenie o  pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad
 • aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku vystavené v inej obci, resp. správcovskou spoločnosťou, kópia nájomnej zmluvy, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo potvrdenie o ubytovaní v služobných ubytovniach, pričom nie je vlastníkom nehnuteľnosti v obci Veľký Lapáš.

V prípade, že podklad nie je vystavený v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník predloží aj voľný preklad príslušného podkladu (nemusí byť úradný).

Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Ak si poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

Nárok na odpustenie poplatku poplatníkovi nevzniká, ak nemá vysporiadané finančné záväzky voči obci.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznamovacia povinnosť_poplatok za odpad Veľkosť: 329.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Žiadosť o odpustenie poplatku za odpad Veľkosť: 272.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2023
Žiadosť o zmenu korešpondenčnej adresy Veľkosť: 145.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.4.2024